Onze aanpak

Home/Onze aanpak

Onze aanpak

CAI kan opleidingen verzorgen met vele extra’s zoals hulp van een externe deskundige, gratis spreekuren, studie- en examentips. Als praktijkverbinder kunnen wij jou goed ondersteunen bij je kennisverbreding, kennisverrijking en kennisverdieping binnen het werkveld.

IPR statements

De CAI aanpak van een cursus op HBO of WO niveau gaat verder dan normaal. We streven een post-HBO niveau / post -initieel- niveau na met daarbij al enige WO invloeden.

Bij foundation level cursussen betreft het feitenkennis en inzicht verkrijgen in een techniek, of methode. Veelal kan dat in 1, 2 of 3 lesdagen. Bij 3 daagse uitvoering worden ook vaardigheden bijgebracht zodat je eenvoudige problemen kunt aanpakken met een techniek of methode.
Bij advanced level cursussen ligt de focus op vaardigheid en analyse. Je leert zelf een probleem te analyseren en kan minstens een techniek of methode toepassen om tot een (deel)oplossing te komen.
Bij professional level cursussen ligt de focus op de 6 cognitieve domeinen (knowledge domains) van Bloom. Je kan meerdere technieken en methoden toepassen om een oplossing op te stellen voor een probleem, kans of opgelegde beperking.
Bij master level cursussen pas je de 6 cognitieve domeinen (knowledge domains) van Bloom toe en kan zelfstandig een IST naar SOLL situatie modelleren. Je bent in staat om zelfstandig een advies rapport op te stellen of een functioneel ontwerp of ander requirement specificatie document.  Dat kan zelfs een marketingplan zijn of een kwaliteitsplan. Veel eerdere deelnemers hebben voor dit niveau een business informatieplan gemaakt of na onderzoek een adviesrapport voor hun organisatie geproduceerd.

Bij CAI hanteren we verschillende leermethoden. Uitgangspunt is het taxonomy model van Bloom waarbij we Action Learning en Socratische aanpak hanteren.

Action Learning
Action Learning is een dynamisch en krachtig leerconcept dat bij de studie wordt gehanteerd om het leervermogen van student te vergroten door te werken aan praktijkvraagstukken. De praktijkvraagstukken komen bij voorkeur uit de eigen organisatie. De studenten in een studiegroep zjin bereid verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
Action Learning wordt bespoedigd door een CAI begeleider. Deze begeleider heeft tot taak de integratie te versnellen en de samenwerking te bevorderen. Ook zorgt deze dat de studiegroep zo spoedig mogelijk onafhankelijk van de begeleider kan werken. De begeleider moet dit punt zelf in een open discussie tussen hem en de deelnemers van de groep naar voren brengen.

Socratische aanpak
Deze methode laat iemand op een manier naar een situatie kijken, die hem verder helpt om zijn doel te bereiken. We stellen dan systematisch korte, kritische vragen die inhaken op het probleemgebied van het onderzoek of de opdracht. Daarnaast werken we ook met hypothetische vragen. De student gaat vanuit nieuwe invalshoeken naar de situatie kijken. De begeleider geeft wel aanzetten voor antwoorden op vragen, maar zegt nooit wat juist of fout is.

Werken in advanced, professional of master level bijeenkomsten betekent in een klein groepje je bezig houden met onderwerpen, technieken of methoden.  Wij bevelen samenwerking aan , maar wil je solitair, dan kan dat ook en samenwerken met de docent en diepte ingaan heeft ook voordelen. Samenwerken is wat je in praktijk ook doet, al is het maar een simpele feedback/peer-review sessie.  Samenwerken geeft intervisie over het beschouwingsgebied. Je blikveld wordt zo verrijkt. Door intervisie is er synergie. We passen verder action learning toe.

Intervisie

Dit is een vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van de professionaliteit van medestudenten en docent. Het bevordert de deskundigheid door beroep te doen op degene die zich in een vergelijkbare situatie (een afstudeeronderzoek bijvoorbeeld) bevinden. Samenwerken om samen tot ideëen te komen en oplossingen te vinden..
Er wordt meegedacht over diverse vraagstukken. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Veelal op een socratisch wijze.

Synergie

Is het effect dat optreed bij samenwerken en betreft het een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Bij afstudeerbegeleiding en intervisiesessies geeft de feedback van de individuele student aan de rest van de studenten, dit beoogde effect.

Certificering neemt een steeds belangrijkere positie in bij solliciteren of opdracht gunningen.

Deelnemers aan cursussen en opleidingen willen graag gecertificeerd worden. Elke cursus bij CAI kan worden afgesloten met een examen. Na behalen van het examen wordt de deelnemer gecertificeerd. Sommige opleidingstrajecten hebben een eindcertificering c.q. een diploma.  Diverse eindcertificering kunnen behaald worden via CAI cursussen.

Bij sommige cursussen kan het examen worden afgelegd bij verschillende exameninstituten die elke een examen aanbieden dat eenzelfde cursusinhoud toetst. Het verkregen examencertificaat is veelal in waarde/waardering gelijk.
Exameninstituten waarmee CAI samenwerkt c.q. cursus voor certificering voor verzorgd, zijn:

  • AXELOS , een Grieks exameninstituut, 2014, voor PRINCE2 projectmanagement certificering.
  • The British Computer Society (bcs), een Engels exameninstituut, 2009, voor BCS business analyse certificering.
  • The Business & IT Exam Association (bitexa),  een internationaal exameninstituut, 2018, voor diverse ICT & Business certificeringen.
  • Het EXamen Insituut Nederland (exin) , een Nederlands exameninstituut, 1984, voor diverse ICT certificeringen.
  • The International Institute for Business Analysis (iiba), een Canadees exameninstituut, 2003, voor BABOK, business analyse certificering.
  • The International Project Management Association (ipma), een Zwitsers exameninstituut, 1979, voor IPMA projectmanagement certificering.
  • The International Requirement engineering Board (ireb), een Duits exameninstituut, 2006, voor Requirement Engineering certificering.
  • NESMA, een Nederlands exameninstituut, 1989, voor functiepuntanalyse certificering.
  • Open Management Group (omg), een Amerikaans exameninstituut, 1989, voor Business object oriented development certificeringen.
  • SCRUM.org, een Amerikaans exameninstituut, 2009, voor Scrum certificeringen.

Bij je studie zijn er soms praktijkopdrachten die moeten worden gemaakt. Veelal een paper van 18 a 20 pagina’s is dan het resultaat (maar soms mag dit ook meer zijn). De keuze van onderwerp voor jouw paper is vrij te kiezen in de meeste gevallen.

Soms kies je een onderwerp dat past bij jouw thema van de studie of wat van belang is voor je werkgever en directe werkveld of vanuit je hobbies, et cetera. Vaak maak je een opdracht om opgedane kennis en vaardigheden uit gevolgde vakken te gebruiken en zo aan te tonen dat je de lesstof beheerst en kunt toepassen om een situatie in de praktijk.

Onze CAI docenten hebben veel ervaring in het begeleiden tijdens de periode waarbij je een paper moet schrijven. De begeleider evalueert in het begin de probleemstelling of onderzoeksvraag, vervolgens schrijft je de paper waarbij je bronnenonderzoek verricht en een doorsteek maakt naar toepassing van het ICT of Business concept waarover jouw paper gaat. De begeleider kan enige bespreekmomenten met je afspreken zodat je vragen kunt stellen en over onderwerpen kunt klankborden. Uiteindelijk kan de begeleider je paper reviewen en verbeterpunten adviseren. De paper wordt beoordeeld door jouw docent en vervolgens wordt de paper en de waardering met rationale door een exameninstituut gevalideerd.

Heb je al veel cursussen en certificaten behaald bij examen organisaties zoals EXIN, IREB, IIBA, BCS,  PEOPLECERT, APMG, SCRUM.ORG etc.. dan kan een HBO opleidingstraject interessant zijn.

CAI biedt HBO programma’s aan, die nog niet zijn geaccrediteerd door de NVAO maar waaraan je wel kunt deelnemen. De modulen/vakken in deze opleiding worden door externe examenorganisaties getoetst en per vak krijg je een examencertificaat. Dus heb je altijd een waardevol bewijs van jouw kennis en vaardigheid en waarde voor je investering in tijd en geld.

Je schrijft gratis in voor een HBO traject en kan modulair dan je studiepunten behalen door extern examens af te leggen. Elke studiejaar is er wel een toetsing van je praktijkervaring, dit kan door kleine praktijkopdrachten uit te voeren in bijvoorbeeld jouw organisatie als je een bepaalde module/vak aan het volgen bent. Aan het eind van je studie is er wel een afstudeerproject van 4 a 6 maanden doorloop, dat niet gratis is maar levert je wel een HBO niveau diploma, dit is echter niet geaccrediteerd door de NVAO.

Uiteraard is het streven om als CAI wel een HBO instellingsstatus te verkrijgen maar hier is een kip-ei probleem ingesteld door de Onderwijsinspectie (OI). Eerst moet je bewijzen een  meerjarige HBO programma met meerdere jaar-coherten, te kunnen uitvoeren voordat de NVAO & OI  je instellingsaanvraag in behandeling nemen.

CAI, opleidingen B.V. & advies B.V. Adres : Polakweg 10-11 , 2288 GG, Rijswijk (zh). Telefoon administratie: +31(0)70-2093021 Telefoon facturatie: +31(0)70-3295196. e-mail algemeen info@cai-opleidingen.nl cai@xs4all.nl e-mail voor lopende groepen gebruik de leeromgeving Internet http://www.cai-opleidingen.nl Internet (alternatief) http://www.xs4all.nl/~cai